22.04.2005 (102)
an der Orgel: Megumi Ishida-Hahn
Johannes Brahms
1833 - 1897
Präludium und Fuge a-moll
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ lag in Todesbanden (BWV 718)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Triosonate e-moll (BWV 528)
Theo Wegmann
1951
Ostertanz
Impressum