18.11.2005 (132)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in fis (BuxWV 146)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herzlich tut mich verlangen (BWV 727)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Valet will ich dir geben (BWV 736)
Arthur Honegger
1892 - 1955
Fuge
Arthur Honegger
1892 - 1955
Choral
Max Reger
1873 - 1916
Fuge fis-moll aus op. 73
Impressum