12.09.2008 (272)
an der Orgel: Hans-Dieter Renken
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge a-moll (BWV 543)
Johannes Brahms
1833 - 1897
Schmücke dich, o liebe Seele op. 122 Nr.2
Johannes Brahms
1833 - 1897
Herzlich tut mich erfreuen op. 122 Nr.7
Nicolaus Bruhns
1665 - 1697
Präludium e-moll
Impressum