17.07.2009 (311)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Gottfried Walther
1684 - 1748
Präludium und Fuge d-moll
Johann Gottfried Walther
1684 - 1748
Wer nur den lieben Gott läßt walten
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr (BWV 662)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge a-moll (BWV 543)
Impressum