27.05.2011 (400)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium g-moll (BuxWV 148)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Nun freut euch lieben Christen g’mein (BuxWV 210)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge D-dur (BWV 532)
Impressum