24.06.2011 (404)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in E (BuxWV 141)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Nun bitten wir den heilgen Geist (BuxWV 209)
Georg Böhm
1661 - 1733
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Gott der Vater wohn uns bei (BuxWV 190)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BWV 652)
Christoph Wolfgang Druckenmüller
1687 - 1741
Concerto D-dur
Impressum