16.09.2011 (416)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 672)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christe, aller Welt Trost (BWV 673)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Kyrie, Gott heiliger Geist (BWV 674)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ (BWV 675)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Dies sind die heil’gen zehn Gebot (BWV 679)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wir glauben all’ an einen Gott (BWV 681)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Vater unser im Himmelreich (BWV 683)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ, unser Herr, zum Jordan kam (BWV 685)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir (BWV 687)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Jesus Christus, unser Heiland (BWV 689)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge C-dur (BWV 545)
Impressum