22.03.2013 (493)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Heinrich Scheidemann
1596 - 1663
Jesus Christus, unser Heiland
Jehan Alain
1911 - 1940
Monodie
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Da Jesus an dem Kreuze stund’ (BWV 621)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Mensch, bewein’ dein Sünde groß (BWV 622)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BWV 623)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Hilf Gott, daß mir’s gelinge (BWV 624)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Fantasie c-moll (BWV 562)
Impressum