25.10.2013 (523)
an der Orgel: Sachiko Meßtorff
Vincent Lübeck
1656 - 1740
Präludium d-moll
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 672)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christe, aller Welt Trost (BWV 673)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Kyrie, Gott heiliger Geist (BWV 674)
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in g (BuxWV 149)
Impressum