28.11.2014 (577)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in fis (BuxWV 146)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt (BWV 637)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Es ist das Heil uns kommen her (BWV 638)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wenn wir in höchsten Nöten sein (BWV 641)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 642)
Arthur Honegger
1892 - 1955
Fuge
Arthur Honegger
1892 - 1955
Choral
Max Reger
1873 - 1916
Fuge fis-moll aus op. 73
Impressum