01.01.2016 (630)
an der Orgel: Roland Dopfer
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge G-dur (Wohltemp. Cl. II)
Louis Marchand
1669 - 1732
Grand Dialogue
Louis-Claude Daquin
1694 - 1772
Noel sur les jeux d'anches
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Passacaglia c-moll (BWV 582)
Impressum