01.06.2007 (209)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Dietrich Buxtehude
1637 - 1707
Präludium in a (BuxWV 153)
Franz Tunder
1614 - 1667
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
Jehan Alain
1911 - 1940
Variations sur un thème de Clément Jannequin
Carl Philipp Emanuel Bach
1714 - 1788
Sonate F-dur (Wq 70/3)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667)
Impressum