Girolamo Frescobaldi
1583 - 1643
Bergamasca (Fiori musicali)
Nicolaus Bruhns
1665 - 1697
Präludium e-moll
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge D-dur (BWV 532)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 546)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ lag in Todesbanden (BWV 625)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Jesus Christus, unser Heiland (BWV 626)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ ist erstanden (BWV 627)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Erstanden ist der heil’ge Christ (BWV 628)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Erschienen ist der herrliche Tag (BWV 629)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Heut’ triumphieret Gottes Sohn (BWV 630)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Vater unser im Himmelreich (BWV 682)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christ lag in Todesbanden (BWV 718)
Domenico Scarlatti
1685 - 1757
Sonate D-dur (K. 287)
Domenico Scarlatti
1685 - 1757
Sonate D-dur (K. 288)
César Franck
1822 - 1890
Choral a-moll
Max Reger
1873 - 1916
Introduktion und Passacaglia d-moll

 

Impressum