Johann Adam Reincken
1643 - 1722
An Wasserflüssen Babylon
Johann Pachelbel
1653 - 1706
Ein feste Burg ist unser Gott
Vincent Lübeck
1656 - 1740
Präludium F-dur
Nicolaus Bruhns
1665 - 1697
Präludium e-moll
Johann Gottfried Walther
1684 - 1748
Mache dich, mein Geist, bereit
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Triosonate d-moll (BWV 527)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge f-moll (BWV 534)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 546)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge c-moll (BWV 549)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Lamm Gottes unschuldig (BWV 618)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christe, du Lamm Gottes (BWV 619)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christus, der uns selig macht (BWV 620)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Da Jesus an dem Kreuze stund’ (BWV 621)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
O Mensch, bewein’ dein Sünde groß (BWV 622)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Wir danken dir, Herr Jesu Christ (BWV 623)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Hilf Gott, daß mir’s gelinge (BWV 624)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (BWV 669)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christe, aller Welt Trost (BWV 670)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Kyrie, Gott heiliger Geist (BWV 671)
Johann Ludwig Krebs
1713 - 1780
Präludium und Fuge C-dur
Carl Philipp Emanuel Bach
1714 - 1788
Sonate D-dur (Wq 70/5)
César Franck
1822 - 1890
Choral h-moll

 

Impressum