24.11.2017 (727)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir (BWV 686)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Jesus Christus, unser Heiland (BWV 688)
Franz Liszt
1811 - 1886
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen
Impressum