22.12.2017 (731)
an der Orgel: Hilger Kespohl
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge e-moll (BWV 533)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Nun komm’ der Heiden Heiland (BWV 699)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Gottes Sohn ist kommen (BWV 703)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn (BWV 698)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Lob sei dem allmächt’gen Gott (BWV 704)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Pastorale F-dur (BWV 590)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Gelobet seist du, Jesu Christ (BWV 697)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Vom Himmel hoch da komm’ ich her (BWV 701)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Christum wir sollen loben schon (BWV 696)
Johann Sebastian Bach
1685 - 1750
Präludium und Fuge G-dur (BWV 541)
Impressum